Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní podmínky společnosti NePornu, z. s. se sídlem Polská 29, 779 00 Olomouc, IČ: 08772207, DIČ: CZ08772207, (dále jen „prodávající“). 

Základní ustanovení:

 • Před odesláním objednávky je zákazník povinen seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 • Odesláním objednávky kupujícím a jejím přijetím prodávajícím vzniká kupní smlouva. Po odeslání objednávky obdrží kupující potvrzení o přijetí objednávky a cenu zásilky e-mailem.
 • Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit kupní smlouvu nebo její část na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů.
 • Kupující má do 14 dnů po přijetí zásilky právo na odstoupení od kupní smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy je třeba do 14 dnů o této skutečnosti uvědomit prodávajícího a neprodleně zajistit vrácení nepoškozeného zboží. Náklady spojené s vrácením zboží, případně zasláním jiného zboží, hradí kupující. Prodávající akceptuje odstoupení od smlouvy v případě, kdy zboží, které kupující vrací je v bezvadném stavu. Prodávají je povinnen vrátit kupujícímu kupní cenu za takové zboží, včetně ceny za dopravu a to do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Za předpokladu, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a přitom vrátí prodávajícímu zboží poškozené, neúplné či jinak znehodnocené bude prodávající odstoupení od kupní smlouvy rozporovat. Prodávající v tomto případě nevrátí kupujícímu částku zaplacenou za zboží poškozené, neúplné či jinak znehodnocené.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít s kupujícím kupní smlouvu. O této skutečnosti bude kupujícího informovat emailem nebo telefonicky. V případě, že kupující již uhradil objednávku a prodávají při tom využije svého práva neuzavřít či odstoupit od kupní smlouvy, je prodávající povinnen neprodleně (nejpozději však do 14 dnů) vrátit platbu kupujícímu. Prodávající neuzavře kupní smlouvu s kupujícím v případě, kdy kupují porušil dříve obchodní podmínky prodávajícího. Dále prodávající neuzavře s kupujícím kupní smlouvu v případě, kdy kupující opakovaně objedná zboží na dobírku a zásilku přitom nepřevezme. 
 • DOWNLOADING: Zákazník může provést stažení zakoupeného díla, a to i opakovaně – maximálně však po dobu 2 dnů od prvního stažení. Zákazník je oprávněn také ke zhotovení další(ch) rozmnoženin(y) díla pro svou osobní potřebu. Zákazník není oprávněn dílo užít v jiném rozsahu nebo jiným způsobem, než je uvedeno výše – ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb. („autorský zákon“). Zákazník tak bere na vědomí, že není oprávněn zejména dílo měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat.

Ochrana osobních údajů:

 • Vyplněním registračního formuláře, závazné objednávky, či realizováním telefonické objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 • Při zpracování informací o zákaznících se řídíme platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných kontaktních údajů, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.
 • Prodávající shromažďuje informace zadané do fakturačních formulářů: jméno a příjmení nebo firma, e-mail, telefon, ulice, město a PSČ. Zaznamenáváme rovněž historii nákupů.
 • Kontaktní informace zákazníků potřebujeme předně k hladkému průběhu dopravy zboží. V případě potřeby doplňujících dotazů Vás můžeme kontaktovat nebo Vám doporučit produkty z naší nabídky.
 • Bez souhlasu zákazníka nepoužijeme svěřená osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s nabídkou obchodu.

Reklamace:

 • Kupující je povinen se s dodaným zbožím důkladně seznámit bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách informovat prodávajícího.
 • V případě porušení obalu zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost nahlásit dopravci při převzetí zásilky. Pokud byl obal porušen nebo byla zásilka v průběhu dopravy poškozena je třeba tuto skutečnost reklamovat u přepravce zboží. Prodávající poskytne kupujícímu nezbytnou součinnost v případě reklamace zásilky u dopravce.
 • Oznámení o zjištěných vadách zboží ci zásilky musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo osobně. V oznámení musí kupující uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují (v případě nahrávky přesné místo – číslo tracku, čas apod.). K oznámení o reklamaci přikládá kupující i reklamované zboží. Pokud kupující nedodá reklamované zboží prodávajícímu k posouzení, nemusí prodávající na reklamaci brát zřetel. Reklamaci uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího: 

Polská 29, 779 00 Olomouc

nebo na e-mailové adrese: [email protected]

 • K reklamovanému zboží je nutné ve všech případech k předložit buď doklad (kopii) o zaplacení a dodání zboží, nebo daňový doklad, vztahující se na předmět reklamace.
 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení. Pokud prodávající reklamaci zboží uzná za oprávněnou, vrátí peníze za zboží kupujícímu na účet, který kupující uvedl při nahlášení reklamace zboží a to nejpozději do 30 dnů.
 • Prodávající je povinnen reklamaci uznat v případě, že se jedná o vadu výrobku, která je prokazatelně vadou z výroby.
 • Prodávající si vyhrazuje právo reklamaci neuznat, pokud je vada či poškození výrobku způsobena běžným používáním a opotřebením.

Dodací podmínky:

Cena zboží

O ceně zboží a dopravy je kupující informován v průběhu objednání zboží. Odesláním objednávky souhlasí kupují s cenou za zboží, dopravu a související služby. Cena je uváděna vždy v českých korunách.* Prodávající si vyhrazuje právo zaslat daňový doklad kupujícímu pouze elektronicky na emailovou adresu kupujícího.

*Prodávají není plátcem DPH, proto se DPH nikde neuvádí.

Dodací lhůty

Pokud je objednávka uhrazena, jedná se o objednávku na dobírku nebo objednávku s osobním převzetím, bude tato objednávka předána dopravci či připravena k osobnímu odběru nejpozději pátý pracovní den ode dne, kdy byla objednávka učiněna. (Obvykle je objednávka odeslána do dvou dnů.)

Způsoby platby

 • Bankovním převodem předem

Způsoby dopravy

 • Zásilkovna – převzetí zboží na jednom z odběrných míst (ČR i SR)
 • Zásilkovna domů – doručení zboží na konkrétní adresu (ČR i SR)
 • Osobní převzetí v Olomouc – po zaplacení objednávky předem a po předchozí emailové domluvě na adrese Polská 29, 779 00 Olomouc